Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem  https://payarto.com/ (dalej „Serwis”).

Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz wszelkich danych i informacji, które zostały pozyskane w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu są Payarto sp. z o.o. oraz Payarto sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Grzybowskiej, 00-131 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio pod numerem

KRS 0000444086 oraz KRS 383181909, posiadające odpowiednio numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL9522122600 oraz 5252788071.

We wszystkich  sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem na jego adres e-mail: kontakt@payarto.com

2. Przetwarzane dane

W trakcie korzystania z Serwisu Administrator zbiera informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie, w tym na poszczególnych podstronach; Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę Administrator zbiera także informacje o geolokalizacji w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

Powyższe informacje zbierane w trakcie korzystania z Serwisu nie zawierają danych dotyczących tożsamości osób fizycznych, jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną.

Za pośrednictwem Serwisu lub przy wykorzystaniu danych kontaktowych dostępnych w Serwisie do Administratorowi mogą być kierowane zgłoszenia dotyczące współpracy i zatrudnienia. W takim przypadku Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu, w tym imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe takie  jak podany  numer  telefonu lub adres e-mail.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane  osobowe zebrane w związku z korzystaniem z Serwisu lub przekazane za pośrednictwem Serwisu albo przy wykorzystaniu danych kontaktowych dostępnych w Serwisie będą przetwarzane w następujących celach:

W celu zapewnienia poprawności działania Serwisu, informowania o  działalności Administratora, w celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwisu, rozpatrywanie reklamacji, obrony przed roszczeniami oraz ustalania i dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze takich jak obowiązki podatkowe, rachunkowe lub statystyczne -   wynikające z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych jednak w zależności od okoliczności odmowa ich podania może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu lub kontakt z Użytkownikiem.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o takiej  osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o  źródle danych; informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu; informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. (art. 15 ust. 1 i 2  RODO);

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo  żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo  żądania usunięcia jej danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 ust 1 RODO, a w szczególności  jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora (art. 18 RODO), gdy: kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; lub administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. W takim przypadku  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (art. 21 ust 1  RODO);

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. (art. 21 ust. 2 i 3 RODO)

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, może być ona cofnięta w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

6. Ujawnienie danych innym podmiotom

Dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym, sądom itp.).

Dane mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów. Dotyczy to na przykład  podmiotów świadczących  usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, techniczne, IT itp. 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do  państw trzecich ani przekazywania danych organizacjom międzynarodowym. Administrator może jednak korzystać z usług związanych z korzystaniem z narzędzi analitycznych, usług poczty elektronicznej,  narzędzi informatycznych, dostawców rozwiązań informatycznych w tym usług hostingowych podmiotów z państw trzecich (np. Google, Microsoft, Facebook, Twitter itp.).  O ile takie korzystanie wiązałoby się z przekazywaniem danych do państw trzecich możliwe to będzie  wyłącznie gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione są za pomocą  standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust 2 lit c RODO.  Ponadto Administrator stosuje dodatkowe zabezpieczenia techniczne takie jak szyfrowanie danych zarówno podczas transferu jak i w tzw. stanie spoczynku.

8. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

Dane przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu, w celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwisu, będą przechowywane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych produktów lub usług  Administratora przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, a gdy dane takie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody na przetwarzanie tych danych.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków, takich jak obowiązki podatkowe, rachunkowe lub statystyczne przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów nakładających na Administratora te obowiązki.

Dane przetwarzane w celu rozpatrywanie reklamacji, obrony przed roszczeniami oraz ustalania i dochodzenia roszczeń przechowywane będą do czasu upływu przedawnienia lub zakończenia dochodzenia roszczeń.

9. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie przetwarzał danych  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w taki sposób aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na sytuację osoby, której dane dotyczą. 

W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wykorzystujemy te  informacje, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu i w celach statystycznych.

10. Cookies

W Serwisie wykorzystywane są niewielkich pliki zwane cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookis instalowane są o ile  ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania z Serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony Serwisu. Są one również niezbędne do utrzymania sesji użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu.

W serwisie wykorzystywane są dwa podstawowe typy plików Cookies:

Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego.

W dowolnym momencie, możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies, w tym zablokowanie plików cookies. Takie działanie może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies dokonywana jest w przeglądarce internetowej. Zainstalowane już pliki cookies w każdej chwili mogą być  usunięte ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta użytkownik.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem  partnerów, takich jak Google Analytics, Facebook, Twitter, Youtube.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Zmiany

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies będą opublikowane w Serwisie. Zmiany te  będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Użytkownik zostanie zawiadomiony poprzez tzw. pop-up.